WARUNKI UŻYTKOWANIA

Data wejścia w życie:  1 stycznia 2019 r.

 1. Wstęp

Witamy na stronie, w aplikacji lub innej usłudze online dostarczanej przez Life Fitness. Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) mają zastosowanie do wszelkich witryn, aplikacji oraz innych usług online, w których umieszczono łącze do nich (wspólnie nazywane „Stroną”). Używane na Stronie terminy „Life Fitness”, „my”, „nas” oraz „nasz” odnoszą się do Life Fitness oraz podmiotów podległych i stowarzyszonych wraz z ich dyrektorami, kierownikami, pracownikami, agentami, niezależnymi kontrahentami i przedstawicielami. Firma Life Fitness dostarcza Stronę, wraz z wszelkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w jej obrębie, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich niniejszych Warunków (przez „użytkownika” lub „użytkowników”).

Niniejsze warunki są wiążące, a użytkownik zgadza się ich przestrzegać. Warunki obowiązują od Daty wejścia w życie podanej wyżej. Uzyskanie dostępu do Strony lub korzystanie z niej oznacza zgodę użytkownika na Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń.  W przypadku niezgadzania się na niniejsze Warunki nie należy korzystać ze Strony. Life Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków oraz zawartości Strony, w tym funkcji, dostępności lub działania Strony, w dowolnym momencie według własnego uznania. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Warunków opublikowanych na Stronie. Użytkownik zgadza się monitorować Stronę pod kątem wszelkich wprowadzanych zmian, a kontynuacja korzystania ze Strony po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że użytkownik rozumie i akceptuje wszelkie takie zmiany.

W stosunku do wybranych produktów, usług lub części Strony obowiązywać mogą dodatkowe lub inne warunki. Zostaną one opublikowane na Stronie poświęconej odpowiedniej ofercie. Jeśli takie warunki są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, dana oferta będzie podlegać warunkom opracowanym specjalnie dla niej.

Strona może zawierać łącza do produktów, usług lub treści, które są poza naszą kontrolą, w tym do witryn lub aplikacji stron trzecich, w których można nabyć produkty.  Łącza te dostarczane są wyłącznie dla wygody użytkowników oraz jako dodatkowa metoda dostępu do treści umieszczonych w danej lokalizacji. Life Fitness nie zawsze sprawdza całość treści dostępnych w danej lokalizacji i nie ponowi odpowiedzialności za takie treści oraz towary, usługi i produkty, które mogą być objęte ofertą. Udostępnienie łączy do innych witryn lub aplikacji nie powinno być postrzegane jako wspieranie treści dostępnych w tych witrynach aplikacjach. W odniesieniu do takich witryn, aplikacji bądź zakupów w tych lokalizacjach obowiązywać mogą inne warunki. Firma Life Fitness nie ponosi odpowiedzialności za treści w takich witrynach, aplikacjach i usługach, ani za żadne straty, szkody bądź inne zobowiązania wynikające z korzystania przez użytkownika z witryn, aplikacji, usług, towarów, treści lub produktów wymienianych na Stronie. Część produktów Life Fitness oferowana jest przez niezależnych dealerów oraz sprzedawców zewnętrznych, a ich zakup podlega warunkom odpowiednich umów sprzedaży, leasingu lub sprzedaży ratalnej, lub innych stosownych umów.

 

 1. Polityka prywatności

Dysponujemy Polityką prywatności, która obowiązuje w odniesieniu do Strony. Zawiera ona ważne informacje na temat naszych sposobów zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji o użytkownikach.  Zachęcamy do zapoznania się z nią, aby lepiej zrozumieć nasze wybory w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników.  Nasza Polityka prywatności traktowana jest jako element niniejszych Warunków.

 1. Możliwość zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania

Użytkownik potwierdza, że przekroczył wiek pełnoletności, może zawierać wiążące prawnie umowy w świetle obowiązującego prawa, także że jest w pełni władny i kompetentny do zaakceptowania warunków, obowiązków, zgód, oświadczeń i gwarancji przedstawionych w niniejszych Warunkach, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Dokładność, kompletność i terminowość informacji

Informacje przedstawione na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Mimo iż firma Life Fitness podejmuje uzasadnione wysiłki celem zapewnienia, że wszystkie informacje zawarte na Stronie są poprawne, nie może zagwarantować ich dokładności, kompletności i terminowości. Life Fitness nie bierze żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i terminowość informacji podanych na Stronie. Strony nie należy traktować jako wyłącznego źródła informacji potrzebnych do podejmowania istotnych decyzji, nie porównując ich z głównym lub dokładniejszym, kompletniejszym i bardziej terminowym źródłem.

Life Fitness nie twierdzi ani nie gwarantuje, że produkty lub usługi opisane bądź wspomniane na Stronie są obecnie dostępne w sprzedaży lub produkcji, ani że zostały sprawdzone pod kątem użytku komercyjnego. Bez względu na informacje podane na Stronie firma Life Fitness zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostarczania produktów i usług, w tym modeli, części, akcesoriów i innych elementów, a także do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia, w dowolnym momencie, bez ponoszenia żadnych zobowiązań z tego tytułu. Informacje na Stronie nie stanowią wiążącej oferty zakupu bądź sprzedaży produktów lub usług ani zobowiązania do udostępnienia produktów lub usług w konkretnych regionach. Life Fitness nie gwarantuje także, że oferty pracy opisane lub wspomniane na Stronie są aktualne. Informacje na Stronie dotyczące wakatów nie stanowią wiążącej oferty zatrudnienia.

 1. Korzystanie ze Strony i Standardy postępowania

Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać w niewłaściwy sposób Strony ani zawartych na niej treści celem zapewnienia integralności Strony i dobrych doświadczeń użytkowników. Na przykład nie wolno podejmować (ani próbować podejmować) żadnych z następujących działań, zachęcać inne osoby do ich podejmowania ani pomagać przy nich:

 • Zakłócanie lub utrudnianie normalnego działania Strony i nawigacji po niej oraz ograniczanie dostępności Strony dla innych użytkowników;
 • Obchodzenie jakichkolwiek środków, których używamy do ograniczania dostępu do Strony lub określonych treści;
 • Uzyskiwanie dostępu do Strony z wykorzystaniem niedozwolonych „robotów”, „pająków”, „scraperów” i innych zautomatyzowanych rozwiązań;
 • Podawania i używanie fałszywego nazwiska, adresu e-mail bądź innych danych kontaktowych, podszywanie się pod inne osoby lub podmioty, a także w inny sposób ukrywanie swojej tożsamości, przynależności lub pochodzenia przesyłanych materiałów;
 • Wyświetlanie Strony lub jej treści „w ramce” lub w związku z innymi treściami bądź znakami towarowymi, a także w sposób, który mógłby potencjalnie pozbawić firmę Life Fitness dochodów bądź fałszywie sugerować istnienie relacji pomiędzy firmą a stroną trzecią;
 • Wykorzystywanie komercyjne Strony lub jej treści, w tym zbieranie i wykorzystywanie informacji na temat naszej oferty produktów, opisów, zdjęć, cen i wielkości sprzedaży bez wyraźnego upoważnienia;
 • Utrzymywanie łącza do Strony na stronie komercyjnej innej niż zatwierdzona strona dystrybutora produktów Life Fitness, a także utrzymywanie łącza do Strony, o którego usunięcie poprosimy;
 • Przesyłanie na Stronę lub za jej pośrednictwem wirusów, oprogramowania szpiegującego, adware lub szkodliwego kodu, komunikacji w ramach kampanii politycznych, „łańcuszków”, masowych wiadomości e-mail oraz innych form spamu;
 • Dezasemblacja, dekompilacja oraz inne formy inżynierii wstecznej oprogramowania lub technologii wykorzystywanych bądź udostępnianych za pośrednictwem Strony;
 • Wykorzystywanie Strony do reklamowania lub promowania produktów lub usług innych niż produkty i usługi firmy Life Fitness;
 • Wykorzystywanie Strony do przesyłania lub zbierania danych osobowych innych użytkowników;
 • Wykorzystywanie Strony lub zawartych w niej treści do reklamowania lub wspierania innych osób, podmiotów lub spraw, oraz do innych form konkurencji z nami, a także do niedozwolonych prawnie oraz złośliwych działań szkodzących naszym interesom biznesowym lub reputacji.

W przypadku naruszenia zapisów niniejszej części możemy cofnąć użytkownikowi dostęp do Strony, podjąć działania naprawcze oraz wystąpić o zadośćuczynienie zgodnie z obowiązującym prawem. Cofnięcie dostępu do Strony nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek prawa do zadośćuczynienia, które mogą przysługiwać firmie Life Fitness według prawa lub na zasadzie słuszności.

 1.  Konta:

Na Stronie może zostać udostępniona możliwość tworzenia kont użytkowników w celu korzystania z określonych funkcji Strony („Konto użytkownika”). Część „Konta” formułuje dodatkowe warunki dotyczące Kont użytkowników.

Użytkownik może utworzyć i utrzymywać jedno Konto użytkownika na każdej Stronie oraz nie może korzystać z Konta użytkownika innej osoby. Aby możliwe było utworzenie Konta użytkownika, konieczne jest dostarczenie firmie Life Fitness określonych informacji. Możemy też poprosić o podanie innych informacji, jednak jest to opcjonalne. Jeśli poprosimy o podanie informacji w celu utworzenia Konta użytkownika, podawane firmie Life Fitness informacje muszą być dokładne i kompletne. Użytkownik ma również obowiązek zaktualizowania swojego konta, gdy informacje, które nam podał, ulegną zmianie. Można to zrobić w części konta na stosownej stronie lub kontaktując się z nami, pisząc na adres privacy@lifefitness.com. Firma Life Fitness może wykorzystywać informacje podane przez użytkownika podczas tworzenia Konta użytkownika w sposób opisany w Polityce prywatności oraz zgodnie z innymi zapisami niniejszych Warunków.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności danych uwierzytelniających swojego Konta użytkownika, takich jak login użytkownika i hasło. Zabrania się umożliwiać korzystanie z Konta użytkownika przez jakiekolwiek inne osoby.  Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z jego Konta użytkownika. W przypadku podejrzeń, że nieuprawniona osoba może korzystać z Konta użytkownika należy bezzwłocznie skontaktować się z nami, pisząc na adres privacy@lifefitness.com. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Konta użytkownika.

Użytkownik upoważnia nas do wykorzystywania podanych nam danych kontaktowych do komunikacji w sprawach związanych z naszą Stroną oraz produktami. Użytkownik akceptuje, że wszelkie ustalenia, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty dostarczane mu elektronicznie, w tym w formie publikacji lub wiadomości e-mail, spełniają wszelkie wymogi prawne odnośnie do komunikacji na piśmie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili marketingowych, wykonując instrukcje dotyczące rezygnacji podane w tych e-mailach.

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia dostępu do Konta użytkownika w dowolnym momencie, bez powiadomienia, według własnego uznania ze względu na dowolny powód, w tym brak aktywności oraz nieprawidłowe korzystanie z Konta. W przypadku cofnięcia dostępu do Konta użytkownika użytkownik może stracić dostęp do wszelkich informacji przechowywanych w związku z tym Kontem użytkownika oraz wszelkich promocyjnych środków i innych wartościowych pozycji, które mogą być powiązane z tym Kontem użytkownika. Po cofnięciu dostępu niniejsze Warunki będą obowiązywać w stosunku do wszelkich innych sposobów korzystania ze Strony przez użytkownika.

Strona dostarcza różne mechanizmy pozwalające na wyłączenie i usunięcie Konta użytkownika.  Na wielu z naszych stron użytkownik może zalogować się na swoje Konto i wyłączyć lub usunąć je z poziomu ustawień konta.  W określonych przypadkach po wyłączeniu lub usunięciu Konta użytkownika Life Fitness może zachować część informacji powiązanych z tym kontem do celów raportowania lub regulacyjnych.

Należy pamiętać, że w przypadku utworzenia Konta użytkownika, do którego można uzyskać dostęp zarówno na naszej stronie, jak i z poziomu aplikacji mobilnej (np. Halo Fitness), usunięcie aplikacji mobilnej nie spowoduje usunięcia takiego Konta użytkownika.  Aby usunąć Konto użytkownika, trzeba odwiedzić naszą stronę internetową lub skontaktować się z nami, pisząc na adres privacy@lifefitness.com.

 1. Fora społecznościowe oraz treści użytkowników

Na Stronie może zostać zapewniona możliwość przesyłania komentarzy lub publikacji innych materiałów, w tym między innymi opinii o produktach, wpisów na blogach, w sekcji „Moja społeczność”, w klubie właścicieli oraz na oficjalnych profilach firmy Life Fitness na Facebooku lub Twitterze (wspólnie nazywanych „Forami społecznościowymi”).  Informacje dostarczane nam przez użytkowników, inne niż zamówienia na produkty oraz dane osobowe, w niniejszych Warunkach nazywane są „Treściami użytkowników”.  Niniejsza Część 7 „Fora społecznościowe oraz treści użytkowników” określa dodatkowe warunki obowiązujące w odniesieniu do Treści użytkowników.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treści przesyłane za pośrednictwem Strony, w tym za ich legalność, rzetelność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie do Treści użytkownika. Zabronione jest przesyłanie Treści użytkownika, które: (i) są fałszywe, oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, zawierają groźby, naruszają prawa do prywatności, prawa publiczne lub prawa własności intelektualnej, są obraźliwe, nielegalne lub niestosowne z innych powodów; (ii) stanowią lub zachęcają do przestępstw, naruszeń praw innych stron lub w inny sposób powodują odpowiedzialność bądź naruszają przepisy prawa; (iii) naruszają zapisy Części 5 „Korzystanie ze Strony i Standardy postępowania”.  Podczas przesyłania Treści użytkownik zaświadcza i gwarantuje, że ma prawo do dostarczenia nam tych Treści, że nie naruszają one powyższych zakazów oraz że nie są niedokładne, fałszywe ani wprowadzające w błąd.

Podczas przesyłania Treści użytkownika mogą wraz z nimi być wyświetlane informacje profilowe podane dla danego Konta użytkownika (np. nazwa użytkownika). Użytkownik udziela nam niewyłącznej, globalnej, bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, w pełni podlegającej udzielaniu podlicencji oraz przenoszeniu licencji na wykorzystywanie, reprodukowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, wykonywanie, wyświetlanie oraz w inny sposób wykorzystywanie Treści użytkownika dowolnymi sposobami znanymi obecnie oraz opracowanymi w przyszłości, w dowolnym celu, w tym do opracowywania, produkcji i marketingu produktów, a także w celach reklamowych. Użytkownik akceptuje, że (1) Treści użytkownika nie są nam dostarczane w poufności; (2) nie ma żadnej relacji powierniczej ani zakładającej zachowanie poufności między nami a użytkownikiem; oraz (3) użytkownik nie ma żadnych oczekiwań względem nas w zakresie oceny, zatwierdzenia czy zapłaty za Treści użytkownika.

Aby uniknąć potencjalnych nieporozumień, nasza polityka nie polega na akceptowaniu kreatywnych pomysłów, projektów produktów, propozycji, planów biznesowych ani żadnych podobnych materiałów dostarczonych w formie Treści użytkownika. Prosimy o niedostarczanie nam takich materiałów. Jeśli mimo wszystko użytkownik to zrobi, zastosowanie będzie miał powyższy punkt.

Możemy odmówić publikacji oraz usunąć Treści użytkownika bez powiadomienia. Możemy monitorować Treści użytkownika, ale nie mamy takiego obowiązku. Użytkownik akceptuje fakt, że nie będziemy odpowiedzialni za żadne straty czy szkody wynikające z przesłania nam Treści użytkownika lub innych podobnych treści przesłanych przez innych użytkowników.

 1. Zakupy i informacje finansowe

Na Stronie może istnieć możliwość zamawiania produktów.  W niektórych sytuacjach Strona może przekierować użytkownika na stronę firmy zewnętrznej, która sprzedaje produkty lub przetwarza płatności w naszym imieniu. Niniejsza Część 8 „Zakupy” określa dodatkowe warunki obowiązujące w stosunku do takich zamówień.

Informacje finansowe. Od czasu do czasu na Stronie może istnieć możliwość wprowadzenia danych osobowych i uzyskania dodatkowych szczegółów na temat opcji finansowania dla niektórych naszych produktów.  Informacje finansowe dostarczane są przez strony trzecie i podlegają politykom i warunkom tych stron trzecich.

Dostępność produktów i ceny.  Nie wszystkie produkty dostępne są we wszystkich wersjach i kolorach. Podczas zamawiania produktu cena będzie jasno przedstawiona w trakcie procesu zamawiania. Wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich.  Użytkownik zgadza się zapłacić cenę podaną na zamówieniu wraz z obowiązującymi podatkami i opłatami za przesyłkę (jeśli dotyczy). Mimo iż dokładamy starań, aby ceny podane na Stronie były dokładne, czasami mogą one okazać się błędne.  W przypadku wykrycia takiego błędu staramy się poinformować użytkowników, korzystając z podanych w zamówieniu danych kontaktowych, oraz umożliwiamy anulowanie zamówienia bądź zapłacenie właściwej ceny.

Opisy produktów.  Staramy się jak najdokładniej opisywać i przedstawiać produkty na naszej Stronie.  Nie możemy jednak zagwarantować, że nasze zdjęcia odpowiednio przedstawiają urządzenie, a nasze opisy produktów i zdjęcia zawsze będą kompletne, rzetelne, aktualne i wolne od błędów. W przypadku kupienia ze Strony produktu, który jest niezgodny z opisem bądź zdjęciem, możliwe jest odesłanie go w zakresie dozwolonym w stosownej polityce zwrotów.

Podatki. W niektórych stanach zakupy za pośrednictwem Strony mogą podlegać opodatkowaniu. Stawki podatku są różne w zależności od stanu. Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich takich podatków.

Rabaty i promocje. Konkretne warunki rabatów oraz innych promocji przedstawiane są w momencie ich oferowania.  Promocji nie można łączyć, jeśli nie zostanie do wyraźnie dozwolone. Uprawnienie do skorzystania z promocji określane jest w momencie składania zamówienia.

Zamawianie. Gdy użytkownik kliknie przycisk „Złóż zamówienie” na Stronie, składa tym samym ofertę zakupu stosownych produktów.  Możemy potwierdzić odbiór i rozpoczęcie przetwarzania zamówienia w wiadomości e-mail, jednak nie jest to równoznaczne z przyjęciem przez nas zamówienia.  Nie możemy zagwarantować, że wszystkie przedmioty uwzględnione na potwierdzeniu zamówienia będą na stanie w momencie wysyłki zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia oraz anulowania dowolnego zamówienia, w całości lub w części, w dowolnej chwili przed wysyłką. Jeśli się na to zdecydujemy, staramy się poinformować użytkowników, korzystając z podanych w zamówieniu danych kontaktowych. Użytkownik zgadza się, że nie będzie próbować przekraczać dozwolonego limitu sztuk (chyba że zostanie to zatwierdzone), naruszać warunków ofert specjalnych bądź promocji, a także składać zamówień za pośrednictwem Strony, jeśli wcześniej poinformujemy go, iż ma zakaz składania zamówień w ten sposób.

Płatność. Akceptujemy tylko te metody płatności, które zostały wymienione na Stronie. Gdy użytkownik dostarcza nam informacje płatnicze, zaświadcza, że są one dokładne oraz że jest uprawniony do korzystania z danej metody płatności. Jeśli metoda płatności użytkownika wygasła lub jest z innych względów niedostępna w momencie, w którym spróbujemy z niej skorzystać, użytkownik pozostaje odpowiedzialny za taką płatność oraz za wszelkie koszty, które poniesiemy w związku z odzyskaniem niezapłaconych kwot, w tym między innymi koszty prawnicze i windykacyjne.

Wysyłka do klientów detalicznych. Opcje wysyłki oraz stosowne opłaty zostaną podane podczas procesu zamawiania. Amerykańska poczta dostarcza towary do skrzynek pocztowych, ale może to opóźnić dostawę zamówienia. Należy pamiętać, że opcje wysyłki następnego dnia roboczego i drugiego dnia roboczego nie są dostępne w przypadku dostawy do skrzynki pocztowej. Wraz z pojawianiem się aktualizacji dotyczących statusu zamówienia przesyłamy je użytkownikowi w wiadomościach e-mail. W przypadku dostaw na Alaskę i Hawaje mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Adresy do wysyłki poza Stanami Zjednoczonymi są dostępne w ograniczonym zakresie i mogą wiązać się z dodatkowymi warunkami, opłatami i ograniczeniami. Takie informacje zostaną podane podczas procesu zamawiania. W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat wysyłki na adres poza Stanami Zjednoczonymi prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt z nami” poniżej.

Podany czas wysyłki oraz szacunkowy czas dostawy to wyłącznie niewiążące prognozy. Jeśli w okresie pomiędzy złożeniem a przetworzeniem zamówienia produkt będzie już niedostępny, anulujemy takie zamówienie i postaramy się poinformować użytkownika, korzystając z podanych w zamówieniu danych kontaktowych. Tytuł prawny do produktów oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przenoszone jest na użytkownika w momencie przekazania produktów kurierowi. Za wszelkie roszczenia względem firmy kurierskiej w związku ze zniszczonymi i/lub zagubionymi towarami odpowiada użytkownik.

Zwroty. Polityka zwrotów publikowana jest na właściwej Stronie.  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu środków oraz prawo do przerzucenia kosztów zwrotów na użytkownika, jeśli zwracany produkt (1) nie kwalifikuje się do zwrotu zgodnie z obowiązującą polityką zwrotów lub warunkami konkretnej oferty bądź promocji lub (2) został uszkodzony po dostarczeniu przez nas użytkownikowi, w tym wskutek niewłaściwego użytkowania. Przyjmujemy tytuł prawny do zwracanych produktów wyłącznie po tym, jak zostaną dostarczone i przetworzone we wskazanej przez nas lokalizacji.

Warunki i polityki zwrotów mogą się różnić. Szczegółowe informacje na temat polityki zwrotów znaleźć można na Stronie, na której dokonano zakupu. Tam, gdzie warunki i polityka zwrotów są różne dla konkretnej Strony od tych przedstawionych w niniejszych Warunkach, pierwszeństwo mają warunki i polityka zwrotów podane na danej Stronie.

 1. Konkursy i loterie.

Life Fitness może organizować loterie i konkursy, które mogą być przeprowadzane przez strony trzecie lub we współpracy ze stronami trzecimi. Takie konkursy i loterie mogą być objęte dodatkowymi lub innymi warunkami. Obowiązujące warunki zostaną opublikowane w miejscu zbierania informacji na potrzeby udziału w konkursie lub loterii. Jeśli takie warunki są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, dany konkurs lub loteria będzie podlegać warunkom opracowanym specjalnie dla nich.

 1. Własność intelektualna.

Wszelkie treści na Stronie, w tym teksty, projekty, grafiki, znaki towarowe, znaki usługowe, loga, ikony, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania, interfejsy i oprogramowanie, stanowią własność intelektualną firmy Life Fitness. Ich dobór oraz rozmieszczenie stanowi wyłączną własność firmy Life Fitness, dostawców treści lub stosownych właścicieli znaków towarowych oraz podlegają prawu ochrony własności intelektualnej, znaków towarowych i innym obowiązującym przepisom prawa. Kopiowanie, pobieranie i/lub drukowanie treści zawartych na Stronie dozwolone jest do użytku prywatnego, niekomercyjnego pod warunkiem, że użytkownik nie będzie zmieniał ani usuwał jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych ani informacji o własności towarzyszących treściom. Wszelkie inne sposoby wykorzystania treści zawartych na Stronie lub uzyskanych za pośrednictwem Strony, w tym między innymi zmienianie, dystrybucja, przesyłanie, wykonywanie, rozpowszechnianie, publikacja, licencjonowanie, poddawanie inżynierii wstecznej, transferowanie, sprzedaż lub tworzenie dzieł pochodnych, są wyraźnie zabronione. Life Fitness, dostawcy treści oraz stosowni właściciele znaków towarowych zachowują pełny tytuł własności do treści dostarczanych na Stronie, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej. Żadne zapisy na tej Stronie nie zostały sformułowane w celu przyznania przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z treści, w tym znaków towarowych, logo bądź znaków usługowych pojawiających się na Stronie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszych Warunkach. Firma Life Fitness zachowuje wszystkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane co do Strony i jej treści.

Możemy za pośrednictwem Strony udostępniać naszą własność intelektualną dealerom lub innym stronom trzecim, z którymi zawarliśmy dodatkowe umowy. W niektórych przypadkach materiały te podlegają odrębnym umowom lub warunkom, które zostaną opublikowane na stosownej Stronie, lub wymagają oddzielnych poświadczeń uwierzytelniających.

 1. Powiadomienie o Digital Millennium Copyright Act

Life Fitness szanuje prawo do własności intelektualnej innych i prosi o to samo. Jeśli uznają Państwo, że jakiekolwiek treści pojawiające się na Stronie zostały skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie wynikające z prawodawstwa Stanów Zjednoczonych, prosimy o przekazanie tych informacji Agentowi ds. ustawy Digital Millennium Copyright Act:

Life Fitness

Life Fitness Privacy Office

Attn: Law Department/Copyright Agent
Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL  60018, USA

Telefon: 1-800-735-8867

E-mail: privacy@lifefitness.com

 

Aby było skuteczne, takie zawiadomienie musi zawierać WSZYSTKIE podane niżej informacje:

 1. fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu;
 2. wskazanie pracy objętej prawami autorskimi, do których naruszenia doszło;
 3. informacje wystarczające do zlokalizowania materiałów naruszających prawa autorskie na Stronie;
 4. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje umożliwiające firmie Life Fitness skontaktowanie się z osobą przesyłającą zawiadomienie;
 5. oświadczenie, że osoba przesyłająca zawiadomienie w dobrej wierze uznała, że użycie, które może stanowić naruszenie praw autorskich, nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw lub jego przedstawiciela oraz nie jest dopuszczone w świetle prawa; oraz
 6. oświadczenie, że informacje podane w zawiadomieniu są dokładne oraz – pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo – że osoba przesyłająca zawiadomienie jest właścicielem praw autorskich lub działa z jego upoważnienia.

Firma Life Fitness nie ma żadnego obowiązku podjęcia działań na podstawie zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich oraz dysponuje całkowitym prawem i wyborem co do usunięcia wszelkich informacji i/lub materiałów ze Strony.

 1. Rozwiązywanie sporów

W przypadku jakichkolwiek sporów lub roszczeń względem firmy Life Fitness („Roszczenie”) wynikających z lub związanych ze Stroną, niniejszymi Warunkami, produktami nabytymi za pośrednictwem Strony lub komunikacją między użytkownikiem a nami w związku ze Stroną, które nie zostaną rozwiązane przez kontakt z nami z wykorzystaniem informacji podanych w części „Kontakt z nami” w niniejszych Warunkach, użytkownik oraz firma Life Fitness zgadzają się na rozstrzygnięcie takich sporów na mocy wiążącego arbitrażu lub postępowań przewidzianych dla drobnych roszczeń indywidualnych. Pozwy zbiorowe oraz zbiorowe postępowania arbitrażowe są niedozwolone, a roszczenia użytkownika nie mogą być łączone z roszczeniami jakichkolwiek innych osób. Niniejsza Część 12 obowiązuje nawet po zakończeniu korzystania przez użytkownika ze Strony oraz zamknięciu Konta użytkownika.

Na mocy niniejszej Części 12 użytkownik i firma Life Fitness rezygnują z prawa do udania się do sądu i wysłuchania Roszczenia przez sędziego z wyjątkiem sądów dla drobnych roszczeń indywidualnych. Zapisy niniejszej Części 12 stanowią pisemne porozumienie pomiędzy użytkownikiem a firmą Life Fitness co do arbitrażu Roszczeń zgodnie z ustawą federalną o postępowaniu arbitrażowym (ang. Federal Arbitration Act) lub przed sądem dla drobnych roszczeń indywidualnych. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez użytkownika oraz firmę Life Fitness.

Przed wniesieniem o arbitraż lub wniesieniem Roszczenia do sądu dla drobnych roszczeń indywidualnych użytkownik musi przesłać nam pisemne zawiadomienie o swoim Roszczeniu („Zawiadomienie”).  Zawiadomienie musi (1) być wysłane za potwierdzeniem odbioru; (2) być zaadresowane do Life Fitness, do wiadomości: Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL  60018; (3) opisywać naturę Roszczenia; oraz (4) określać odszkodowanie lub inną formę rekompensaty, o które użytkownik się stara.  Zawiadomienie musi zostać przedstawione w ciągu jednego roku od momentu powstania Roszczenia.  W przeciwnym razie użytkownik zrzeka się Roszczenia.  Jeśli firma i użytkownik nie rozstrzygną Roszczenia w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, użytkownik lub firma mogą wystąpić o arbitraż lub wnieść Roszczenie do sądu dla drobnych roszczeń indywidualnych celem rozstrzygnięcia.

Arbitraż będzie administrowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. American Arbitration Association, AAA) i będzie prowadzony przez pojedynczego arbitra zgodnie z jego zasadami, w tym bez ograniczeń Zasadami arbitrażu konsumenckiego AAA dostępnymi na stronie https://www.adr.org lub pod numerem telefonu 800-778-7879. Arbiter będzie uwzględniał i stosował niniejsze Warunki, obowiązujące przepisy prawa oraz fakty podczas wydawania stosownej decyzji.  W okolicznościach, w których obowiązujące przepisy wymagają stawiennictwa osobistego, takie przesłuchanie, na wniosek użytkownika, odbędzie się w hrabstwie USA (lub gminie) zamieszkiwanym przez użytkownika albo w Chicago w stanie Illinois.

W przypadku Roszczeń o wartości poniżej 50 000 USD pokryjemy wszystkie opłaty związane ze złożeniem roszczenia oraz opłaty za arbitraż, chyba że arbiter uzna, że arbitraż był błahy bądź zwołany w niewłaściwym celu.  Jeśli arbiter przyzna użytkownikowi odszkodowanie wyższe niż ostatnia spisana ugoda zakomunikowana przed wszczęciem postępowania arbitrażowego, firma zapłaci użytkownikowi odszkodowanie lub kwotę 1000 USD, w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa.

 1. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

KORZYSTANIE ZE STRONY ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. STRONA DOSTARCZANA JEST W POSTACI „JAK JEST” ORAZ „JAK DOSTĘPNA”. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ODEBRANIA W DOWOLNYM MOMENCIE DOSTĘPU DO STRONY LUB KTÓREJŚ Z JEJ FUNKCJI LUB CZĘŚCI. LIFE FITNESS WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO JAWNEJ, CZY DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI: DOROZUMIANYCH GRAWANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; INNYCH GWARANCJI, ŻE MATERIAŁY NA STRONIE NIE NARUSZAJĄ ŻADNYCH PRAW; GWARANCJI DOROZUMIANYCH NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ LUB POROZUMIEŃ NA TEMAT TEGO, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW; ŻE WSZELKIE BŁĘDY BĘDĄ NAPRAWIANE; ŻE STRONA ORAZ JEJ TREŚĆ BĘDĄ NADAL DOSTĘPNE; ŻE STRONA BĘDZIE BEZPIECZNA; ŻE STRONA ORAZ SERWER, NA KTÓRYM JEST UMIESZCZONA, BĘDĄ DOSTĘPNE I WOLNE OD WIRUSÓW; ORAZ ŻE INFORMACJE NA STRONIE SĄ KOMPLETNE, DOKŁADNE I TERMINOWE. KORZYSTAJĄC ZE STRONY, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM AKCEPTUJE, ŻE INFORMACJE PRZESYŁANE I ODBIERANE PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE ORAZ MOGĄ ZOSTAĆ PRZEJĘTE PRZEZ NIEUPRAWNIONE PODMIOTY. ŻADNE PORADY CZY INFORMACJE, USTNE I PISEMNE, UZYSKANE OD FIRMY LIFE FITNESS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY NIE TWORZĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZAŃ. LIFE FITNESS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z TREŚCI STRONY CO DO ICH KOMPLETNOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, STOSOWNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, TERMINOWOŚCI, RZETELNOŚCI ANI INNYCH PODOBNYCH CECH.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

LIFE FITNESS UDOSTĘPNIA STRONĘ BEZ OPŁAT. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE SPOCZYWA NA NIM PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY, KTÓRE ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO ORAZ Z JEGO WŁASNEJ WOLI. FIRMA LIFE FITNESS, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DEALERZY I DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE I INNE WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB Z OPÓŹNIENIAMI BĄDŹ NIEDOSTĘPNOŚCIĄ STRONY, A TAKŻE ZA INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI REKLAMOWANE NA STRONIE LUB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY ORAZ ZA USUNIĘCIE PRZEZ FIRMĘ LIFE FITNESS MATERIAŁÓW PRZESŁANYCH LUB OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE, NA MOCY PRAWA KONTRAKTOWEGO, DELIKTOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ LUB INNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA LIFE FITNESS LUB KTÓRYŚ Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH BĄDŹ DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT. JEŚLI JAKIEKOLWIEK TREŚCI POBIERANE SĄ ZE STRONY, ODBYWA SIĘ TO NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I Z WYBORU UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK JEST W CAŁOŚCI ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE AWARIE SWOJEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO ORAZ UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW. FIRMA LIFE FITNESS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWYKONANIE LUB OPÓŹNIENIE W WYKONANIU NASZYCH ZADAŃ Z PRZYCZYN POZOSTAJĄCYCH POD NASZĄ KONTROLĄ, TAKICH JAK DZIAŁANIA WOJENNE, SIŁA WYŻSZA, DZIAŁANIA DOSTAWCÓW ORAZ DOSTAWCÓW USŁUG, TRZĘSIENIA ZIEMI, POWÓDŹ, EMBARGO, ZAMIESZKI, SABOTAŻ, BRAKI W PERSONELU LUB SPÓR Z PERSONELEM, DZIAŁANIA RZĄDU, AWARIE ZASILANIA LUB AWARIE INTERNETU LUB SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE BEZ OGRANICZEŃ DO WSZELKICH STRAT LUB URAZÓW WYNIKAJĄCYCH Z NIEWYKONANIA DZIAŁAŃ, BŁĘDÓW, ZANIECHAŃ, PRZERW, USUNIĘĆ, USTEREK, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB PRZESYŁANIU, WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, USZKODZEŃ PLIKÓW, AWARII LINII KOMUNIKACYJNYCH, AWARII SIECI LUB SYSTEMÓW, WSZELKICH PRZYPADKÓW UTRATY ZYSKÓW, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, ZMIANY, UTRATY LUB WYKORZYSTANIA DOKUMENTÓW BĄDŹ DANYCH, A TAKŻE WSZELKICH INNYCH STRAT MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH. UŻYTKOWNICY TEJ STRONY SZCZEGÓLNIE AKCEPTUJĄ, ŻE FIRMA LIFE FITNESS ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKÓW STRONY. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W ODNIESIENIU DO WYŻEJ WYMIENIONYCH KWESTII JEST NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY.

 1. Zabezpieczenie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Life Fitness, jej podmioty stowarzyszone, a także dyrektorów, kierowników, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców i dostawców przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, szkodami, wydatkami i kosztami, w tym rozsądnymi kosztami usług prawniczych i kosztami sądowymi, wynikającymi z korzystania przez użytkownika ze Strony lub naruszeń niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik spowoduje jakieś techniczne problemy z działaniem Strony lub systemów administrujących, przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania, wydatki, szkody i koszty, w tym uzasadnione koszty usług prawniczych i koszty sądowe, wynikające z takich problemów. Firma Life Fitness zastrzega sobie prawo do podjęcia na własny koszt samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli w przypadkach podlegających zabezpieczeniom, a użytkownik zgadza się współpracować z firmą Life Fitness przy zapewnianiu jej ochrony w takich sytuacjach.

 1. Jurysdykcja

Strona podlega kontroli firmy Life Fitness sprawowanej z biur zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Niniejsze Warunki użytkowania oraz korzystanie ze Strony podlegają przepisom prawa stanu Illinois. Jeśli dostęp do Strony odbywa się z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, uzyskiwany jest na wyłączne ryzyko i z wyboru użytkownika oraz ze świadomością, że zagraniczne przepisy prawa mogą różnić się od tych, którym podlega Strona.

 1. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki wraz z opublikowanymi politykami i zasadami operacyjnymi stanowią całość porozumienia pomiędzy firmą Life Fitness a użytkownikami oraz zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne komunikaty i oferty, zarówno ustne, jak i pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do Strony.

 1. Rozdzielność

Jeśli któryś z zapisów w niniejszych Warunkach użytkowania okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub nieegzekwowalny, pozostałe zapisy pozostają w pełnej mocy.

 1. Kontakt z nami

Pytania lub komentarze dotyczące niniejszych Warunków oraz Strony można kierować:

 • e-mail: privacy@lifefitness.com
 • Telefon: 1-800-735-3867
 • pocztą: Life Fitness, Attn: Law Department/Copyright AgentColumbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue Rosemont, IL 60018, USA

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.